Formål og vedtægter

Klubbens navn er Askur , og er hjemmehørende Ved Åen 2, 6270 Tønder i Tønder kommune.

Klubbens formål.

Klubbens formål er med udgangspunkt i fællesskabet, det sociale liv og samvær at lave aktiviteter og klubarrangementer for hele familien. Det kunne være rideture, foredrag, kurser, undervisning og stævner med henblik på at fremme interessen for, kendskabet til og ridningen af den islandske hest.

Klubben er medlem af Dansk islandshesteforening, der er associeret medlem til Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts-forbund, og derfor underlagt disses love og bestemmelser.

Medlemskab er gældende fra anmodning herom modtaget af bestyrelsen. Udmeldelse af klubben sker skriftligt.

Klubben regnskab og kontingent er 1.Januar- 31. december.

Kontingent betales helårligt og fastsættes af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen.

Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent for det forløbne år, er stemmeberettigede.

Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene.

Alle stemmeberettigede er valgbare til bestyrelsesarbejdet.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal.

Dog kræver vedtægtsændringer 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsens årsberetning.
Aflæggelse af det reviderede regnskab.
Forelæggelse af budgetforslag.
Fastsættelse af kontingent.                                                                                       Indkommende forslag.
Valg af bestyrelse og suppleanter.
(Suppleanter vælges for 1 år.)                                                                                                     Valg af 2 revisorer. (Vælges for
2 år på skift.)                                                                                                                                        Eventuelt.

Regnskab og revision: Medlemmer bør sikres adgang til at kunne se regnskabet før selve generalforsamlingen.

De valgte revisorer skal godkende regnskabet og have fri adgang til regnskabet hele året.
Alle vedtægtsændringer skal indberettes til DI til godkendelse.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, således at ca. halvdelen vælges hvert år.

Genvalg er muligt. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Klubben tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden.

I tilfælde af større køb/salg kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Formanden og kasserer må skrive under på checks og udbetale penge- men det bør altid meddeles to fra klubbens øvrige bestyrelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsordenen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

Klubben kan opløses, hvis ¾ af medlemmerne stemmer for det ved en særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Hvis 2/3 af medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende.

I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Dansk Islandshesteforbund.

På vegne af Askur.

Mandag den 7. marts 2011.

Referat af stiftende generalforsamling:

Fremmødt 12 kommende medlemmer. Her blev vedtaget at der var grobund for at stifte en klub, og der blev vedtaget at klubbens navn skulle være Askur.

Desuden blev vedtægterne vedtaget og kontingent fastsat.

Medlemskab Voksne: 150 Kr.
Medlemskab Børn: 50 Kr.

Reklamer

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s